Сертификати

За да гарантираме безкомпромисно качество и пълна безопасност и за да сме в състояние да представим надеждни референции пред нашите клиенти и потребители, ние се сертифицираме поетапно по най-важните за хранителната промишленост международни стандарти.

От 2005 година в „Завода за производство на детски храни“ – град Асеновград, собственост на „ГАНЧЕВ“ ЕООД е внедрена и се поддържа Интегрирана система за управление на качеството и безопасността на храните, съгласно междунаридните стандарти – ISO 9001:2000 и НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Point), съгласно Codex Alimentarius.

Системата за управление непрекъснато се подобрява и адаптира към измененията на стандартите. Към днешна дата системата за управление на качеството и безопасността на храните е сертифицирана за съответствие с изискванията на междунаридните стандарти – ISO 9001:2015 и ISO 22000:2018.

Основата за въвеждане на Системата за анализ на опасностите и контрол на критичните точки (НАССР Система) са всички предпоставъчни условия, така наречените Пререквизитни програми и мерки, които се изискват от законодателството. При изграждане на системата за безопасност на хранителните продукти са взети са предвид изискванията на:

  • Спецификацията НАССР, FAO/WHO Codex Alimentarius “Recommended International Code of Practice – General Principles of Food Hygiene”, CAC/RCP 1-1969, REV. 4/2003
  • Закон за храните (ДВ.90/15.10.1999г.); Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните;
  • СД ISO / TS 22002-1: 2011– „Програми – предпоставки за безопасност на хранителните продукти. Част 1: Производство на хранителни продукти“.;
  • Всички специфични нормативни разпоредби, определящи конкретните изисквания при производството на храни за деца и кърмачета;